Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija o kupcima/potrošačima, konkurenciji, kanalima distribucije te osobama/tvrtkama koji još uvijek nisu klijenti tvrtke. Oni služe kao osnova za planiranje, organiziranje, identifikaciju poslovnih problema i kontrolu procesa poslovanja. Prikupljeni podaci mogu uvelike doprinijeti u donošenju daljnjih odluka u poslovanju i smanjenju rizika prilikom donošenja istih. Razlikujemo dvije skupine istraživanja – kvantitativna i kvalitativna istraživanja.

Kvantitativno istraživanje je empirijsko istraživanje koje se vrši na uzorku s ciljem da se dobiveni rezultati mogu reprezentirati na populaciju. Najčešće i najpoznatije kvantitativno istraživanje je metoda ankete. S obzirom na način prikupljanja podataka razlikujemo:

 

  •          anketiranje licem u lice
  •          telefonsko anketiranje – CATI
  •          on-line anketiranje – CAWI
  •          poštansko anketiranje

 

Nasuprot tome kvalitativna istraživanja pružaju dublju analizu u pojedinu problematiku. Koristi se na puno manjem uzorku na kojem nastojimo utvrditi faktore koje utječu na donošenje odluka pojedinih osoba i njihovu motivaciju te nam pružaju jednu širu i cjelovitu sliku. Oni nam daju odgovore na pitanja zašto, kada, gdje, kuda… Najčešće kvalitativne metode istraživanja su:

 

  •          dubinski odnosno polustrukturirani intervju
  •          fokus grupe.